Alapszabályzat

1-es számú Melléklet az Iskola Alapítvány Igazgatótanácsa 2002. november 8-i ülésének jegyzőkönyvéhez

AZ ISKOLA ALAPÍTVÁNY ALAPSZABÁLYZATA [1]

I. fejezet
Általános rendelkezések

1. cikkely: Az Alapítvány, mint romániai jogi személy a jelen Alapszabályzat és az érvényben lévő törvények szerint működik

2. cikkely: Az Alapítvány az 1924/21-es Törvény, az 1924/772-es Szabályzat és a 31/1954-es Törvényerejű Rendelet alapján került bejegyzésre.

3. cikkely: Az Alapítvány vagyonszerzési cél nélküli, apolitikus, független, más jogi személynek alá nem rendelt romániai közjogi személy.

II. Fejezet
Elnevezése, székhelye, működési időtartama

4. cikkely: Az Alapítvány elnevezése: Iskola Alapítvány.

5. cikkely: Az Alapítvány székhelye: Kolozsvár, Bilaşcu u. 60 sz.

6. cikkely: Az Alapítvány működésének időtartama meghatározatlan.

7. cikkely: Az Alapítvány, céljai megvalósítása érdekében, fiókokat hozhat létre bel- és külföldön egyaránt.

III. Fejezet
Az Alapítvány célja

8. cikkely: Az Alapítványnak oktatási, tudományos, kulturális és szociális jellege van, alapvető céljai és célkitűzései a következők:

a.) az oktatás modernizálásának anyagi és erkölcsi támogatása

b.) az oktatási hálózat szervezésének és megerősítésének támogatása, nemzetközi szintre való emelésének érdekében

c.) anyagi alap létesítése az oktatók képzése számára, az oktatás minőségi javítása érdekében

d.) egy megfelelő infrastruktúra létesítése a modern oktatási technológiák bevezetése érdekében

e.) anyagi alapok megteremtése a diákok és tanulók számára nyújtandó szociális és tanulmányi ösztöndíjakra

f.) magán oktatási intézmények létrehozása és támogatása

g.) középiskolai és egyetemi tanárok életkörülményeinek biztosítását szolgáló anyagi támogatások nyújtása

IV. Fejezet
Az Alapítvány alaptőkéje és jövedelmei

9. cikkely: Az Alapítvány kezdő alaptőkéje 1 000 000 lej, amelyet a mellékelt dokumentumok értelmében az alapító bocsátott az Alapítvány rendelkezésére.

A kezdő alaptőke a következőképpen bővíthető:

a.) adományok, támogatások vagy hagyatékok

b.) az Alapítvány rendelkezésére álló és a törvényes keretek között letétbe helyezett pénzösszegek kamatai vagy oszatlékai

c.) a helyi és/vagy központi költségvetésből nyert alapok

d.) az Alapítvány által létrehozott kereskedelmi társaságok után járó osztalékok

e.) közvetlen kereskedelmi tevékenységek során termelt nyereségek

f.) más, a törvény által előírt jövedelmek

10. cikkely: Az Alapítvány kereskedelmi társaságokat hozhat létre. Az Alapítvány által létrehozott kereskedelmi társaságok tevékenysége nyomán nyert osztalék, ha az nem fektetődik vissza az illető kereskedelmi társaságba, kötelezően az Alapítvány célkitűzéseinek megfelelően használható fel. Az Alapítvány, a törvények tiszteletben tartásával bármilyen más közvetlen kereskedelmi tevékenységet is kifejthet, ha ezek kiegészítő jellegűek és szoros összefüggésben vannak az Alapítvány fő céljaival.

11. cikkely: Az Alapítvány vagyonát képező pénzbeli és anyagi javak a következő célokra használhatók és fordíthatók:

- a jelen Alapszabályzat 3. cikkelyébe foglalt célok és célkitűzések megvalósítása

- az Alapítvány céljainak és célkitűzéseinek megfelelően: befektetések ingatlan javakba, szállítási eszközökbe, anyagok és eszközök beszerzése

- olyan jövedelemgeneráló tevékenységek megszervezése és fenntartása, amelyek az Alapítvány vagyonának fejlesztését, bővítését célozzák, a meghatározott célok egy jobb megvalósítása érdekében

- az Alapítvány jó működéséhez és tevékenységének lebonyolításához szükséges kiadások fedezése

- olyan más, az Alapítvány céljaival nem ütköző és a törvénynek megfelelő kiadások, amelyek az Alapítvány jó működését szolgálják

12. cikkely: Az Alapítvány, a törvények áltral megszabott keretek és határok között, az adományként és támogatásként kapott anyagi javak egy részét értékesítheti pénzügyi tartalékainak növelésére, amelyek az Alapítvány működéséből származó költségek fedezését biztosítják.

V. Fejezet
Az Alapítványt vezető szervek és működése

13. cikkely: Az Alapítvány vezetését az Igazgatótanács (Kuratórium), mint döntéshozó szerv biztosítja. Az új Igazgatótanácsot, a 26/2000-es Kormányrendelet értelmében, az alapító nevezi ki két évre, az őt képviselő személy által. Az Igazgatótanács elnökből, alelnökből és 9 tagból áll. Az Igazgatótanácsot az alapító nevezi ki. Az Igazgatótanács elnöki tisztségére az alapító tesz javaslatot. Az Igazgatótanács elnökét az Igazgatótanács választja meg.

Az Igazgatótanács, az alapító 2003. január 9-i határozatának értelmében, a jelen dokumentumnak a kolozsvári Bíróságon történő bejegyzésének időpontját követően, a következő személyekből áll össze:

1. Asztalos Ferenc, román állampolgár, parlamenti képviselő, a Képviselőház Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sport Bizottságának alelnöke
2. Béres András, román állampolgár, a marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem rektora
3. Horváth Izabella, román állampolgár, az Országos Magyar Diákszövetség oktatási elnöke
4. Kása Zoltán, román állampolgár, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem prorektora
5. Kelemen Hunor, román állampolgár, parlamenti képviselő, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Szövetségi Egyeztető Tanácsának Elnöke
6. Kofity Magda, román állampolgár, a Hunyad Megyei Tanfelügyelőség szaktanfelügyelője
7. Macalik Kunigunda, román állampolgár, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem tanára
8. Nagy Ferenc István, román állampolgár, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Ügyvezető Elnöksége Oktatási Főosztályának alelnöke
9. Porcsalmi Bálint Márton, román állampolgár, Romániai Magyar Demokrata Szövetség Ügyvezető Elnöksége előadója
10. Veres Valér, román állampolgár, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem tanára
11. Ungvári Zrínyi Imre Ignác, román állampolgár, egyetemi tanár

14. cikkely: Az Igazgatótanács az Alapítvány vezető és ügyintéző szerve:

Az Igazgatótanács, az alábbi jogköröket gyakorolva, biztosítja az Alapítvány céljainak és célkitűzéseinek megvalósítását:

a.) az Alapítvány általános céljainak és stratégiájának meghatározása

b.) az Alapítvány bevételeinek és kiadásainak, valamint a könyvelési mérleg jóváhagyása, elfogadása

c.) a cenzor kinevezése és tisztségéből való visszahívása

d.) fiókok létrehozása

e.) az Alapítvány nevében és annak javára jogi okiratok megkötése

f.) az Alapítvány költségvetésének (kiadások és bevételek) végrehajtása

g.) az Alapítvány organigrammájának és személyzeti stratégiájának jóváhagyása

h.) az Alapítvány alapszabályzatának saját kezdeményezésre vagy az alapító kérésére történő módosítása

i.) egy éves tevékenységi beszámoló készítése az alapító számára, az Alapítvány céljainak és célkitűzéseinek megvalósítása érdekében

j.) a törvény vagy az alapszabályzat által előírt bármiféle más jogkör gyakorlása

15. cikkely: Az Igazgatótanács elnökének a következő jogai és kötelezettségei vannak:

- képviseli az Alapítványt

- összeállítja és a Kuratórium elé terjeszti jóváhagyásra azt a stratégiát, amely azon alapvető célok és ideálok megvalósítását célozzák, amelyekért az Alapítványt alapították

- vezeti az Alapítvány operatív tevékenységét

- összehívja és vezeti az Igazgatótanács üléseit

- közvetlen és közvetett ellenőrzést gyakorol az Alapítvány minden aktusa és a foganatosított intézkedések fölött

- a képviseletet és felelősséget megosztja az Igazgatótanács alelnökével

- esetenként a képviseleti jogát átruházza az Igazgatótanács valamely tagjára vagy az ügyvezetés szerveire

16. cikkely: Az Alapítvány ügyintéző tevékenységét az Igazgatótanács elnöke által javasolt és az Igazgatótanács által kinevezett ügyintéző szerv biztosítja.

Az ügyintéző szervet az ügyvezető igazgató vezeti.

17. cikkely: Az ügyintéző szervnek a feladatai a következők:

- az ügyvezető igazgató felel a Kuratórium által hozott határozatok végrehajtásáért, az anyagi és pénzügyi javak törvényes kezeléséért, a Kuratóriumi üléseinek előkészítéséért és megszervezéséért, valamint az Alapítvány operatív működéséért

- az Alapítvány titkára felel: az Alapítvány nyilvántartásainak a hatályban levő törvények szerinti vezetéséért, a kuratóriumi jegyzőkönyvek vezetéséért, az Alapítvány iratainak biztonságáért, a kuratóriumi ülések előkészítését célzó dokumentumok kiküldéséért a Kuratórium tagjai számára

18. cikkely: Szükség esetén az Alapítvány alkalmazhat könyvelőt, vagyonkezelőt és kisegítő személyzetet.

19. cikkely: Az Alapítvány belső pénzügyi ellenőrzését egy cenzor végzi. Az cenzor nem lehet tagja az Igazgatótanácsnak. A cenzor, hatáskörének megfelelően, a következőkért felelős:

a.) ellenőrzi az Alapítvány vagyonának kezelését

b.) jelentést készít az Alapítvány vagyonának kezeléséről, amelyet bemutat az Igazgatótanácsnak és az alapítónak

c.) részt vehet az Igazgatótanács ülésein, de nem rendelkezik szavazati joggal

d.) kihágások, visszaélések esetén értesíti az Igazgatótanács elnökét vagy kérheti az Igazgatótanács összehívását

e.) teljesít minden más olyan megbízást, amellyel az Igazgatótanács megbízza

VI. Fejezet
Zárrendelkezések

20. cikkely: Az első pénzügyi év a bejegyzés pillanatától számítódik és az illető év december 31-én fejeződik be, ezt követően pedig a naptári évnek fog megfelelni. A könyvelés a hatályban lévő alapítványi törvényeknek megfelelően történik.

21. cikkely: Az Alapítvány éves költségvetése összeállításakor figyelembe kell venni az összes forrásból származó bevételeket és az egész pénzügyi év időtartamára elő kell irányozni az Alapítvány célkitűzéseinek megvalósításához szükséges költségeket.

22. cikkely: Az Alapítvány felszámolható a törvény értelmében vagy bírósági végzéssel a 26/2000 Kormányrendelet 58-59. cikkelyeinek alapján.

23. cikkely: Az Alapítvány, megszűnése esetén, a 26/2000 sz. Kormányrendelet 61-72. cikkelyeinek megfelelően számolódik fel.

A megmaradt javak, az Igazgatótanács döntése alapján, egy olyan alapítványra szállnak, amely alapszabályzatának megfelelően, hasonló célkitűzésekkel rendelkezik.

Jelen alapszabályzat az Alapítványnak a Kolozsvári Bíróság által történő jogi személyként való elismerését követően lép hatályba.

Az Alapító képviselője

Az RMDSZ Ügyvezető elnöke

Takács A. Csaba

[1] Jelen Alapszabályzat tartalmazza az Iskola Alapítvány Igazgatótanácsának 2002. november 8-i ülésén hozott szövegszerű módosításokat, valamint a Kuratórium névleges összetételét. Jelen Alapszabályzat a módosításoknak a Kolozsvári Bíróság egyesületi és alapítványi nyilvántartásába való bejegyzését követően lép érvénybe.