Alapszabályzat

Az Iskola Alapítvány ALAPSZABÁLYZATA

Jelen okirat a 9771/CC/2018-as számú polgári végzés szerves részét képezi

Az Alapítványt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség hozta létre, melynek székhelye Bukarest, Dr. Lister utca, 57. szám, 5. kerület, bejegyezve a Bukarest 5. kerületi Bíróságnál, a 2014. február 12-i polgári végzés alapján, amelyet a Bukarest 2. kerületi Bíróság hirdetett ki a 2581/300/2014-es számú dossziéval, az Ügyvezető Elnökség, valamint Porcsalmi Bálint-Márton ügyvezető elnök képviseletében.

 

 1. fejezet

Általános rendelkezések

 1. cikk: Az Alapítvány, mint romániai jogi személy a jelen alapszabályzat és az érvényben lévő törvények szerint működik.
 2. cikk: Az Alapítvány az 1924/21-es Törvény, az 1924/772-es Szabályzat és a 31/1954-es törvényerejű Rendelet alapján jött létre.
 3. cikk: Az Alapítvány vagyonszerzési cél nélküli, apolitikus, független, más jogi személynek alá nem rendelt romániai közjogi személy.

 

 1. Fejezet

Megnevezése, székhelye, működési időtartama

 1. cikk: Az Alapítvány megnevezése: Iskola Alapítvány.
 2. cikk: Az Alapítvány székhelye Kolozsvár, Șoimului utca 24/A, Kolozs megye
 3. cikk: Az Alapítvány működésének időtartama meghatározatlan.
 4. cikk: Az Alapítvány, céljai megvalósításának érdekében, fiókokat hozhat létre bel- és külföldön egyaránt.

 

III. Fejezet

Az Alapítvány célja

 1. cikk: Az Alapítványnak oktatási, tudományos, kulturális és szociális jellege van, alapvető céljai és célkitűzései a következők:
 2. az oktatás modernizálásának anyagi és erkölcsi támogatása;
 3. az oktatási hálózat szervezésének és megerősítésének támogatása, nemzetközi szintre való emelésének érdekében;
 4. anyagi alap létesítése az oktatók képzése számára, az oktatás minőségi javítása érdekében;
 5. egv megfelelő infrastruktúra létesítése a modern oktatási technológiák bevezetése érdekében;
 6. anyagi alapok megteremtése a diákok és tanulók számára nyújtandó szociális és tanulmányi ösztöndíjakra;
 7. magánoktatási intézmények létrehozása és támogatása;
 8. középiskolai és egyetemi tanárok életkörülményeinek biztosítását szolgáló anyagi támogatások nyújtása;
 9. oktatási és szakképzési tevékenységek megszervezése és lebonyolítása felnőttek részére, felnőttek továbbképzése képesítő tanfolyamok révén, szakmai felkészítés és szakképzés, bevezető oktatóprogramok, szakmai képzés, átképzés, továbbképzés szervezése révén;
 10. könyvszerkesztés, könyvnyomtatás, könyvkiadás vagy anyagi támogatás biztosítása a tankönyvek, irodalmi szöveggyűjtemények, feladatgyűjtemények, folyóiratok, napilapok, brosúrák, szórólapok, kézikönyvek szerkesztéséhez, nyomtatásához és megjelentetéséhez;
 11. kulturális és művészeti tevékenységek kezdeményezése, szervezése, koordinálása és támogatása;
 12. a tudományos, kulturális és művészeti fejlődéshez kapcsolódó projektek kezdeményezése, lebonyolítása és népszerűsítése;
 13. helyi és regionális fejlesztési projektek támogatása kulturális és művészeti területen;
 14. bemutatók, előadások, kiállítások és egyéb tevékenységek megszervezése, amelyek az említett területek célközönségét hivatottak megszólítani;
 15. kulturális központok létrehozása és működésük biztosítása.

 

 1. Fejezet

Az Alapítvány alaptőkéje és jövedelmei

 1. cikk: Az Alapítvány kezdő alaptőkéje 1.000.000 lej, amelyet a mellékelt dokumentumok értelmében az alapító bocsátott az Alapítvány rendelkezésére.

A kezdő alaptőke a következőképpen bővíthető:

 1. a) adományok, támogatások vagy hagyatékok;
 2. b) az Alapítvány rendelkezésére álló és a törvényes keretek között letétbe helyezett pénzösszegek kamatai vagy osztalékai;
 3. c) a helyi és/vagy központi költségvetésből nyert alapok;
 4. d) az Alapítvány által létrehozott kereskedelmi társaságok után járó osztalékok;
 5. e) közvetlen kereskedelmi tevékenységek során termelt nyereségek;
 6. f) egyéb, a törvény által előírt jövedelmek.
 7. cikk: Az Alapítvány kereskedelmi társaságokat hozhat létre. Az Alapítvány által a létrehozott kereskedelmi társaságok tevékenysége nyomán nyert osztalék, ha az nem fektetődik vissza az illető kereskedelmi társaságba, kötelezően az Alapítvány célkitűzéseinek megfelelően használható fel.

Az Alapítvány, a törvények tiszteletben tartásával bármilyen más közvetlen kereskedelmi tevékenységet is kifejthet, ha ezek kiegészítő jellegűek és szoros összefüggésben vannak az Alapítvány fő céljával.

 1. cikk: Az Alapítvány vagyonát képező pénzbeli és anyagi javak a következő célokra használhatók és fordíthatók:
 2. a) jelen Alapszabályzat 3. cikkébe foglalt célok és célkitűzések megvalósítása;
 3. b) az alapítvány céljainak és célkitűzéseinek megfelelően befektetések ingatlan javakba, szállítási eszközökbe, anyagok és eszközök beszerzése;
 4. c) olyan jövedelemgeneráló tevékenységek megszervezése és fenntartása, amelyek az Alapítvány vagyonának fejlesztését, bővítését célozzák, a meghatározott célok jobb megvalósítása érdekében;
 5. d) az Alapítvány jó működéséhez és tevékenységének lebonyolításához szükséges kiadások fedezése;
 6. e) olyan más, az Alapítvány céljaival nem ütköző és a törvénynek megfelelő kiadások, amelyek az Alapítvány jó működését szolgálják.
 7. cikk: Az Alapítvány, a törvény által megszabott keretek és határok között, az adományként és támogatásként kapott anyagi javak egy részét értékesítheti pénzügyi tartalékainak növelésére, amelyek az Alapítvány működéséből származó költségek fedezését biztosítják.

 

 1. Fejezet

Az Alapítványt vezető szervek és működése

 1. cikk: Az Alapítvány vezetését az Igazgatótanács (Kuratórium), mint döntéshozó szerv biztosítja. Az új Igazgatótanácsot, a 26/2000-es Kormányrendelet értelmében az alapító nevezi ki négy évre, az őt képviselő személy által. Az Igazgatótanács elnökből, alelnökből és 8 tagból áll. Az Igazgatótanácsot az alapító nevezi ki. Az Igazgatótanács elnöki tisztségére az alapító tesz javaslatot. Az Igazgatótanács elnökét az Igazgatótanács választja meg.

Az Igazgatótanács a következő személyekből áll:

 1. Nagy Zoltán-Levente – elnök;
 2. Ungvári Zrínyi Imre Ignác – alelnök;
 3. Benedek József – tag;
 4. Irsai Monika – tag;
 5. Jakab Albert-Zsolt – tag;
 6. Magyari Tivadar-Pál – tag;
 7. Markó Bálint – tag;
 8. Papp Lajos-Levente – tag;
 9. Szabó Árpád-Töhötöm – tag;
 10. Szőcs Ildico – tag;

 

 1. cikk: Az Igazgatótanács az Alapítványt vezető és ügyintéző szerve.

Az Igazgatótanács, az alábbi jogköröket gyakorolva, biztosítja az Alapítvány céljainak és

célkitűzéseinek megvalósítását:

 1. a) az Alapítvány általános céljainak és stratégiájának meghatározása;
 2. b) az Alapítvány bevételeinek és kiadásainak, valamint a könyvelési mérlegnek a jóváhagyása, elfogadása;
 3. c) a cenzor kinevezése és tisztségéből való visszahívása;
 4. d) fiókok létrehozása;
 5. e) az Alapítvány nevében és annak javára jogi okiratok megkötése;
 6. f) az Alapítvány költségvetésének (kiadások és bevételek) végrehajtása;
 7. g) az Alapítvány organigramjának és személyzeti stratégiájának jóváhagyása;
 8. h) az Alapítvány alapszabályzatának saját kezdeményezésre vagy az alapító kérésére történő módosítása;
 9. i) éves tevékenységi beszámoló elkészítése az alapító számára, az Alapítvány céljának és célkitűzéseinek megvalósítása érdekében;
 10. j) a törvény vagy az alapszabályzat által előírt bármiféle más jogkör gyakorlása.

Minden esetben, amikor a törvény nem rendelkezik másként, az Alapítvány Igazgatótanácsa abszolút többséggel hozza meg döntéseit.

 1. cikk: Az Igazgatótanács elnökének a következő jogai és kötelezettségei vannak:
 2. a) képviseli az Alapítványt;
 3. b) összeállítja és a Kuratórium elé terjeszti jóváhagyásra azt a stratégiát, amely azoknak az alapvető céloknak és ideáloknak a megvalósítását szolgálják, amelyekért az Alapítványt létrehozták;
 4. c) vezeti az Alapítvány folyamatos tevékenységét;
 5. d) az Egyesület egyedüli munkaadójaként gyakorolja jogait;
 6. e) kinevezi és elbocsátja az ügyvezető Titkárság személyzetét;
 7. f) meghatározza a személyzet tevékenységi területek szerinti hatáskörét és az ügyvezető Titkárság belső szervezeti felépítését;
 8. g) felügyeli és felel az Alapítvány vagyonkezeléséért és teljes vagyonáért;
 9. h) összehívja és vezeti az Igazgatótanács üléseit;
 10. i) közvetlen és közvettet ellenőrzést gyakorol az alapítvány minden tevékenysége és a foganatosított intézkedések fölött;
 11. j) a képviseletet és a felelősséget megosztja az Igazgatótanács alelnökével;
 12. k) esetenként a képviseleti jogát átruházza az Igazgató Tanács valamely tagjára vagy az ügyvezető Titkárságra.
 13. cikk: Az alapítvány adminisztratív tevékenységet az Igazgatótanács elnöke által jóváhagyott és az Igazgatótanács által kinevezett ügyvezető Titkárság biztosítja.
 14. cikk: Az ügyvezető Titkárság személyzetének feladatkörét a munkáltató határozza meg az állásleírás alapján.

Az ügyvezető Titkárságot az ügyvezető titkár irányítja.

Az ügyvezető titkár feladatköre a munkaköri leírásban szerepel.

 1. cikk: Szükség esetén az Alapítvány alkalmazhat könyvelőt, vagyonkezelőt és kisegítő személyzetet.
 2. cikk: Az Alapítvány belső pénzügyi ellenőrzését egy cenzor végzi. A cenzor nem lehet tagja az Igazgatótanácsnak. A cenzor, hatáskörének megfelelően, a következőkért felelős:
 3. a) ellenőrzi az Alapítvány vagyonának kezelését;
 4. b) jelentést készít az Alapítvány vagyonának kezeléséről, amelyet bemutat az Igazgatótanácsnak és az alapítónak;
 5. c) részt vehet az Igazgatótanács ülésem, de nem rendelkezik szavazati joggal;
 6. d) kihágások, visszaélések esetén értesíti az Igazgatótanács elnökét vagy kérheti az Igazgatótanács összehívását;
 7. e) teljesít minden más olyan megbízatást, amellyel az Igazgatótanács határozat alapján megbízza.
 8. fejezet

Záró rendelkezések

 1. cikk: Az első pénzügyi év a bejegyzés pillanatától számítódik, és az illető év december 31-en fejeződik be, ezt követően pedig a naptári évnek fog megfelelni. A könyvelés a hatályban lévő alapítványi törvényeknek megfelelően történik.
 2. cikk: Az alapítvány éves költségvetése összeállításakor figyelembe kell venni az összes forrásból származó bevételeket, és az egész pénzügyi év időtartamára élő kell irányozni az Alapítvány célkitűzéseinek megvalósításához szükséges költségeket.
 3. cikk: Az Alapítvány felszámolható a törvény értelmében vagy bírósági végzéssel a 26/2000 Kormányrendelet 58–59. cikkei alapján.

 

Jelen alapszabályzat az Alapítványnak a Kolozsvári Bíróság jegyzői irodájának az Alapítványok és Egyesületek Jegyzékébe történő bejegyzését követően lép érvénybe.

 

Az Iskola Alapítvány képviselője 

NAGY ZOLTÁN LEVENTE