Programok

Az Iskola Alapítvány a Romániai Magyar Demokrata Szövetség által 1996-ban létrehozott szervezet, melynek legfontosabb tevékenységi területét a romániai magyar oktatás támogatása képezi.

Az alapítvány legfontosabb célkitűzései: a modern, versenyképes anyanyelvű oktatás kialakításának, valamint a magyar oktatási hálózat szervezésének és megerősítésének támogatása; a minőségi oktatás és nevelés biztosítása az oktatók képzése, illetve különféle továbbképzések által; anyagi alapok megteremtése a diákoknak és tanulóknak nyújtandó érdem – és szociális ösztöndíjakra; megfelelő infrastruktúra kialakítása modern oktatási technológia bevezetése céljából; önálló magyar oktatási intézmények létrehozásának és működtetésének támogatása, valamint a romániai magyar oktatók számára szükséges munka- és létfeltételek megteremtésének támogatása.

Tizenegyéves fennállása során, az alapszabályzatban foglalt célkitűzéseknek megfelelően az Iskola Alapítvány számos programot hirdetett meg és bonyolított le. Ezek közül a legfontosabbak:

 • szociális ösztöndíjak juttatása az egyetemi hallgatók és középiskolások számára;
 • tudományos-kutatói ösztöndíjak egyetemi hallgatók számára;
 • tanulmányi ösztöndíjak juttatása az egyetemi hallgatók és középiskolások számára (Apáczai Hallgatói Ösztöndíj lebonyolítója);
 • intézményfejlesztés (egyetemek és középiskolák infrastrukturális fejlesztése: számítógépek, videó-lejátszók, televíziók, fénymásolók, oktatási laborfelszerelés, stb.);
 • szórványoktatás támogatása (Fogadj Örökbe program);
 • egyetemi és középiskolai oktatók lakáskérdésének megoldása (lakásvásárlási kölcsönprogram, tanári lakások építése program);
 • egyetemi oktatók bérkiegészítő támogatása;
 • nevelési-oktatási támogatás romániai lebonyolítója.

Mindezen programok, a fentebb megfogalmazott célokkal összhangban és azoknak alárendelve, a hazai intézményekben tanulók és oktatók szülőföldön maradásának, Romániában való boldogulásának feltételeit igyekszik biztosítani, javítani. (A programokról bővebben a 10 éves az Iskola Alapítvány c. programfüzetünkben olvashat.)

Az Iskola Alapítvány főbb támogatói az 1996-2006-os időszakban az Apáczai Közalapítvány, Illyés Közalapítvány, Magyar Oktatási Minisztérium, Határon Túli Magyarok Hivatala valamint romániai vállalkozók, a 2006-2009-es időszakban a Magyarország Miniszterelnöki Hivatal valamint a Szülőföld Alap.

Röviden a programokról:

A Szülőföldön magyarul program a Nevelési-oktatási, valamint tankönyv- és taneszköztámogatást illetve a Hallgatói támogatást foglalja magába. A Kedvezménytörvény által biztosított első és egyben az egyetlen olyan magyarországi állami támogatási forma, amely közvetlenül a családokhoz jut el, és amely éves összértéke erdélyi viszonylatban hárommilliárd forintot tesz ki. Az Iskola Alapítvány a 2003-2004-es tanévtől megbízott lebonyolítója a Nevelési-oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz, illetve a Hallgatói támogatásnak. A jogosultak köréhez tartozik minden olyan kiskorú és egyetmi hallgató, aki Romániában működő oktatási intézményben az alap-, közép- vagy felsőfokú tanulmányait egészében vagy részben magyar nyelven folytatja. Öt év alatt összesen 624 141 kiskorú részesült Nevelési-oktatási, valamint tankönyv- és taneszköztámogatásban, emellett 27 349 egyetemi hallgatót támogattunk.

Minden lezárt pályázati ciklus után az Alapítvány szakmai beszámolót készít, amely tartalmazza a jogosultaknak ítélt kiskorúak adatlapjainak szociológiai kiértékelését különböző változók mentén (bővebben lásd: Tevékenységi beszámolók). A tanulmányok részleteiben kitérnek a településtípus, az oktatási intézmény helyszíne szerinti megoszlásra, a családon belül elfogadott pályázatok, a pályázók korcsoport szerinti megoszlására. Mindezek hozzájárulnak a romániai magyar nyelvű oktatásról kialakított kép pontosabb megismeréséhez.

A “Szülőföldön Magyarul” program a legismertebb és legsikeresebb ösztöndíj-támogatás a romániai magyarság körében, a jogosultak közel 90 százaléka él a pályázási lehetőségével, évente több mint 90 000 családot érint közvetlenül.

A Szociális Ösztöndíjprogramot az Iskola Alapítvány megalakulásától kezdve egyik legfontosabb programjának tekintette. A prioritásként kezelt ösztöndíjprogram célja a romániai magyar diákság lemorzsolódásának csökkentése anyagi helyzetük javítása által, és ezáltal a magyar diákság létszámarányának javítása a romániai átlagértékhez viszonyítva. Az ösztöndíjrendszer szociális ösztöndíjat igyekszik biztosítani azoknak az állami vagy magán oktatási intézményben tanuló magyar nemzetiségű diákoknak, akik árva, félárva, elvált szülők gyermekei, hátrányos szociális környezetből kerülnek ki, vagy anyagi nehézségekkel küzdenek.

Alapítványunk az 1996-2003-as időszakban csak az állami vagy magán felsőoktatási intézményekben magyar nyelven tanuló diákok számára tette lehetővé az ösztöndíj megpályázását, majd a 2003-2004-es tanévtől a magyar nyelven tanuló középiskolások számára is megnyílt a pályázási lehetőség.

A beérkezett pályázatok értékelése olyan pontrendszer alapján történik, melyben az elsődleges szempont a pályázó és családja szociális háttere. Tekintettel az ösztöndíj szociális jellegére, a tanulmányi eredmények csak kismértékben befolyásolják a támogatás elnyerését (maximálisan elérhető 100 pontból 6 pont nyerhető el a tanulmányi eredménnyel).
Az ösztödíjprogramot a 2007-2008-as tanévben a Magyarország Miniszterelnöki Hivatala támogatta (1996-2006-os adatokat lásd bővebben a 10 éves az Iskola Alapítvány c. programfüzetben, 15. oldal). Az összegből az Iskola Alapítvány 100 egyetemi hallgatót, összesen 37 000 RON értékben, és 37 doktori kézpésben résztvevő hallgatót, összesen 37 000 RON értékben, támogatott szociális ösztöndíjjal. Szintén a 2007-2008-as tanévben a Szülőföld Alap Iroda támogatásával az Iskola Alapítvány összesen 200 egyetemi hallgatót támogatott a következő kategóriában:

 1. 100 ösztöndíj, egyenként 420 RON
 2. 100 ösztöndíj, egyenként 320 RON

Ugyancsak a Szülőföld Alap Iroda által biztosított összegből támogatott az Iskola Alapítvány 197 középiskolás diákot, egyenként 277 RON értékben.

A 2008-2009-es tanévben a Szülőföld Alap Iroda által biztosított összegből az Iskola Alapítvány 293 egyetemi hallgató, valamint 172 középiskolás diák szociális segítését vállalta egyszeri kifizetés formájában a következő kategóriákban:

Egyetemi hallgatók:

 1. 103 ösztöndíj, egyenként 400 RON
 2. 90 ösztöndíj, egyenként 350 RON
 3. 100 ösztöndíj, egyenként 300 RON

Középiskolás diákok: 172 ösztöndíj, egyenként 250 RON értékben.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Balassi Intézet által közösen meghirdetett Egyetemi oktatók bérkiegészítő támogatása program romániai lebonyolítója az Iskola Alapítvány. A pályázók körét a Romániában működő állami felsőoktatási intézményben – egyetemen – teljesen vagy részben Magyar nyelven, főállásban oktatók alkotják. Az ösztöndíj alapú bérkiegészítésben a főállású oktatók mellett az oktatásban aktívan részt vevő nappali PhD-s hallgatók is részesülnek. Az ösztöndíj célja az állami felsőoktatási intézményekben magyar nyelven oktató tanerők támogatása, különös tekintettel a fiatal pályázakezdők anyagi helyzetének javítására. Az elbírálási kritériumokat három korcsoport és felsőoktatási intézményben betöltött status alapján dolgoztuk ki. Differenciáltan támogatjuk a 35 év alatti és PhD-fokozattal rendelkező tanárokat.

A 2006-2007-es tanévben 488 pályázót 302 972 RON értékben támogatott az Iskola Alapítvány, míg a 2007-2008-as tanévben 450 pályázót részesített 321 455 RON értékű ösztöndíjba (2004-2006-os adatokat lásd bővebben a 10 éves az Iskola Alapítvány c. programfüzetben, 19. oldal).

A kolozsvári egyetemi oktatók lakásgondjainak megoldása érdekében az Iskola Alapítvány 2000-ben indította el az Egyetemi oktatók számára épített szolgálati lakások és oktatási központ projektjét. Az Alapítvány 1999-ben vásárolta meg a 1054 m2-es telket a Hajnal negyedi Sólyom utca 24/A szám alatt, a kivitelezési terv 2000-ben készült el. Az építkezési munkálatok, 4 év szünet után, 2004 tavaszán kezdődtek el, és kisebb-nagyobb megszakításokkal 5 év elteltével, 2009 júniusában került sor az átadásra.

Az ingatlan hasznos felülete 2300 m2, 21 tanári lakásnak ad otthont (14 egyszobás és 7 kétszobás lakrész), továbbá egy 170 m2-es konferencia terem és az Alapítvány irodái találhatóak itt. A befektetés értéke 1 350 000 euró, amelyet teljes mértékben a Magyar Kormány támogatott különböző intézményein keresztül. A kezdeti finanszírozást az Apáczai Közalapítvány biztosította, majd a Határon Túli Magyarok Hivatala, a Szülőföld Alap Iroda illetve a Miniszterelnöki Hivatal, a Nemzeti Jelentőségű Intézmények programja keretében fedezte az építkezés költségeit.

A Kedvezményes bérlakások egyetemi oktatóknak program támogatója